تامین کنندگان

شرکت : نانو کیمیا کویر یزد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%     1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    5لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%     10لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    20لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 60)  60میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 250)  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 1000)  1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 3800)  گالنی ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول اسكراب پوويدون آيداين 7/5%  (فارمادين 1000) 1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب معمولي)  60میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب اسپري) 60میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب معمولي)  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب اسپري) 250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب اسپري جعبه دار)  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست و سطوح فارماسين (ميني تريگر دار)  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست و سطوح فارماسين (ميني تريگر دار با جعبه )  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب معمولي) 500میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (پمپ دار)  500میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (درب معمولي)  1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين (تريگر دار) 1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين 5لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين  10لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده دست فارماسين  20لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد