تامین کنندگان

شرکت : ایران داروک


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص اپيون بليستر  30عدد ایران ایران داروک
قرص آنتوم بليستر  100عدد ایران ایران داروک
قرص تيمکس پلاس  60عدد ایران ایران داروک
قرص جينسا فورت 60عدد ایران ایران داروک
قرص د-رگليس بليستر  100عدد ایران ایران داروک
قرص زين تيگو  30عدد ایران ایران داروک
قرص سنالاکس بليستر  30عدد ایران ایران داروک
قرص سنالاکس قوطي  25عدد ایران ایران داروک
قرص ليبيدوکس  30عدد ایران ایران داروک
قرص ليوروفيت  60عدد ایران ایران داروک
قرص ممورکس  30عدد ایران ایران داروک
قرص مونوپوتکس  30عدد ایران ایران داروک
قرص هراکلس  30عدد ایران ایران داروک
کپسول آووجوينت  15عدد ایران ایران داروک
شربت پدي اپ (انار منعنع)  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت پلارکس بزرگسالان  120میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت تيمکس پلاس کتابي  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت تيمکس کتابي  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت دياستاپ  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت سناگراف ساشه  60میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت عناب صعتر  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت فيتوپان  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت فيتوکاف  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت فيکولاکس  140میلی لیتر ایران ایران داروک
شربت کاراوي ميکسچر  140میلی لیتر ایران ایران داروک
قطره آستروبين   30میلی لیتر ایران ایران داروک
قطره پاسي پي  30میلی لیتر ایران ایران داروک
قطره تيمکس  30میلی لیتر ایران ایران داروک
قطره ديامد  100میلی لیتر ایران ایران داروک
قطره کراتاگوس 30میلی لیتر ایران ایران داروک
ساشه پسيليوم پرتقالي  7عدد ایران ایران داروک
ساشه پسيليوم توت فرنگي  7عدد ایران ایران داروک
ساشه پسيليوم ساده  7عدد ایران ایران داروک
ساشه پسيليوم موزي   7عدد ایران ایران داروک
ساشه پودر فيکولاکس پلاس  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم بدون قند  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم پرتقالي 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم توت فرنگي  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم ساده 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت آناناس 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت پرتقالي 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت تمشک 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت توت فرنگي 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت توتي فروتي 7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت سيب  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت شکلاتي  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم فورت موزي  7عدد ایران ایران داروک
ساشه موسيليوم موزي  7عدد ایران ایران داروک
کرم جوينت ايز  30گرم ایران ایران داروک
پماد رکتوس 30گرم ایران ایران داروک
محلول بخور اکاليپتوس  60میلی لیتر ایران ایران داروک
محلول رزاسکالپ  60میلی لیتر ایران ایران داروک
محلول موضعي ميرتوهيل  15میلی لیتر ایران ایران داروک
افشانه تيمکس  20میلی لیتر ایران ایران داروک